120*40 گارسیا استخوانی

قالب: رستیک, ساده
لعاب: مات ابریشمی
مناسب-برای: داخل ساختمان, نما ساختمان
فهرست