100*40 بردیا استخوانی

قالب: ساده
لعاب: ترانس
مناسب-برای: داخل ساختمان, نما ساختمان
فهرست