100*40 کاراکو کرم

قالب: دولب کونیک
لعاب: ابریشمی
مناسب-برای: داخل ساختمان, نما ساختمان
القائمة